Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu zabavne- rousky.cz od Petra Jelenová, Želivského 7, Havířov, 736 01 IČ: 87410001. Adresa pro doručování: Petra Jelenová, Želivského 7, Havířov, 736 01. Kontaktní email – info@zabavne-rousky.cz

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl. Těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

Jak postupovat při reklamaci?

V případě výskytu vady zboží, je zákazník povinen tuto písemně reklamovat prodejci Petra Jelenová a to v době trvání záruční doby. V písemné reklamaci musí zákazník specifikovat reklamovanou vadu zboží s tím, že součástí uplatněné reklamace je též povinnost zákazníka fyzicky předat reklamované zboží prodejci spolu s dokumentací dokládající dodání zboží společností prodejcem.

Prodejce bez zbytečného odkladu, zpravidla ve lhůtě do 30 dní ode dne obdržení písemné reklamace, posoudí zákazníkem reklamované vady zboží. Shledá-li reklamaci vad zboží za důvodnou, prodejce podle svého uvážení :

a) poskytne zákazníkovi nové bezvadné zboží a to v rozsahu zákazníkem důvodně uplatněné reklamace

b) poskytne zákazníkovi přiměřenou slevu z kupní ceny, není-li obchodně rozumné postupovat ve smyslu předchozího odstavce.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.4.2020.